Jems R. Koko Bi 进 - 出

kokobi in out china2015 ks1090433 web kokobi in out china2015 ks1080168 web kokobi in out china2015 ks1090427 web

kokobi in out china2015 ks1090677 web kokobi in out china2015 cdvision4971 web

根据自身的渴望,我一直在寻找内心和外在的平衡。找到平衡之后,我会建立自己的独立性和内心的自由。

这是我创作这个座椅区域的动机,在这个区域人们可以放松,并感受到其与自然的联系。

进-出, 天堂-大地, 白天-黑夜,阴-阳。